نمونه فایل اتوکد ترسیم شده توسط برنامه نقشه ساز

#tools #Naqshesaz #dwg #autocad #etabs
فایل اتوکد چند نمونه نقشه ترسیم شده با نرم افزار نقشه ساز  نسخه 14.9
شامل  ( سازه با شکل پذیری ویژه  - سازه با شکل پذیری متوسط   -  سازه با   -  دیوار برشی  -  لیستوفر   -  فونداسیون   -  و ...  )

بر اساس مبحث نهم آخرین ویرایش

نمونه ترسیم نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

تصویر نمونه ترسیم نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

نمونه ترسیم نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

نمونه ترسیم های نسخه رایگان نرم افزار ترسیم اتوماتیک نقشه های سازه نقشه ساز

نمونه ترسیم نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

مونه ای از ترسیم هایی که توسط برنامه انجام شده را در ذیل مشاهده مکنید. (این ترسیمات با استفاده از خروجی های شما از برنامه Etabs ترسیم می شوند که نحوه کار ، در راهنمای استفاده برنامه به طور کامل شرح داده شده است )

نمونه ترسیم نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

#جزئیات پلان تیر ریزی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی #نقشه ساز

نمونه ترسیم نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

#جزئیات ستون بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری ستون ها #نقشه ساز

نمونه ترسیم فونداسیون نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

#جزئیات ستون بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری ستون ها #نقشه ساز

نمونه ترسیم دیواربرشی نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

#جزئیات ستون بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری ستون ها # پلان ستون گذاری #نقشه ساز
#جزئیات ستون بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری ستون ها # پلان ستون گذاری #نقشه ساز
#جزئیات ستون بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری ستون ها # پلان ستون گذاری #نقشه ساز
#جزئیات ستون بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری ستون ها # پلان ستون گذاری #نقشه ساز

نمونه ترسیم نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز

#جزئیات تیر بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری تیرهای بتنی #نقشه ساز

نمونه ترسیم از نرم افزار نقشه کشی نقشه ساز - برای دیدن سایز اصلی تصویر را ذخیره کنید

#جزئیات تیر بتنی #نرم افزار ترسیم جزئیات سازه بتنی # دتیل سازه بتنی # جزئیات میلگرد گذاری تیرهای بتنی #نقشه ساز

نمونه ترسیم های نقشه ساز فونداسیون + لیستوفر

نمونه ترسیم های نقشه ساز فونداسیون + لیستوفر

نمایی از صفحه تنظیمات ترسیم برنامه

#tools #Naqshesaz #shearwall #autocad #etabs

نمایی از صفحه تنظیمات ترسیم برنامه

#tools #Naqshesaz #shearwall #autocad #etabs

نمایی از صفحه تنظیمات ترسیم برنامه

#tools #Naqshesaz #shearwall #autocad #etabs