در زیر برخی ازنظراتانتقاداتپیشنهاداتنمونه مکالماتپرسش هامطرح شده توسط خریداران و همراهان قرار داده شده.