همایش دیوار برشی در نظام مهندسی قزوین

در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ این همایش برگزار شد.

این همایش در ساختمان نظام مهندسی استان قزوین برگزار شد. در این همایش دکتر دلنواز ( استاد دانشگاه ) در مورد نکات مربوط طراحی دیوار برشی را توضیح دادند و مهندس محمدجواد صفاریان ( یکی از برنامه نویسان نرم افزار نقشه ساز) در مورد نکات مربوط به دتیلینگ و میلگرد گذاری دیوارهای برشی توضیح دادند. مطالب به گونه ای آماده شده بود که همایش هم برای طراحان هم ناظران و مجریان کاربردی باشد.

گزارش ویدیویی و مطالب توضیح داده شده توسط مهندس محمد جواد صفاریان در این همایش.