آخرین تخفیف سال 1399

طبق سال های گذشته امسال نیز تخفیف بزرگ نقشه ساز در روز مهندس به عنوان آخرین تخفیف سال 1399 در روز های یکم تا پنجم اسفند ماه فعال گردیده تا بتوانیم خانواده نقشه ساز را بیش از پیش گسترش دهیم.